„Värskendame Eestimaad“ 2023. aasta kampaania üleskutse ja reeglid

Üleskutse

Saku Õlletehase AS kutsub üles ükskõik milliseid ühte jalga käivaid ning ühiselt tegutseda tahtvaid kogukondi Eestimaad värskendama! 

See on liikumine, millega tahame inspireerida tuhandeid inimesi mõtlema end igapäevaselt ümbritseva ühise elukeskkonna peale. Just sellele osale, mis mõeldud kõigile ühiseks kasutamiseks, aga mis on ajahammaste vahele jäänud ning vajaks hädasti värskendamist.

Mullu tundsime Saku Õlletehases sisemist kutset pakkuda kogukondadele tuge, et nad saaksid oma kodukohas midagi püsivalt head korda saata. Väikeses kohas tegutseva ettevõttena teame hästi, et kogukond tähendab ühtekuuluvust. See on võimas tunne ja ühiselt tehtud hea tegu annab põhjuse ühiselt rõõmu tunda.

Nagu paljud teavad, siis aasta 2023 on kuulutatud üleriigiliseks liikumisaastaks. Sakul on pikad sporditraditsioonid – seepärast tahame käesoleval aastal aidata kogukondadel värskendada oma ühiseid spordirajatisi. Kui Sinu kodukohas vajab värskendamist palliplats, rulapark, ratta– või kettagolfirada või mõni muu liikumist soodustav rajatis, siis pange kogukonnaga pead kokku, kirjutage projekt ja kandideerige!

See on liikumine, millega tahame inspireerida tuhandeid inimesi mõtlema end igapäevaselt ümbritseva ühise elukeskkonna peale. Just sellele osale, mis mõeldud kõigile ühiseks sportimise või muul viisil liikumise edendamiseks kasutamiseks, aga mis on ajahammaste vahele jäänud ning vajaks hädasti värskendamist.

Ka tänavu on Eestimaa värskendamise fondis 50 000.- EURi, mis läheb jagamisele kuni viie värskendatava projekti vahel.

Pole oluline, kas tegemist on kesk- või äärelinnaga, küla või metsaga – oluline, et teie pakutud projekt omaks olulist ja liitvat tähendust teile, teie sõpradele ning kaugematele külalistele, edendaks tervislikke eluviise, soosiks spordi tegemist või muul moel liikumist ja oleks eeskujuks ning inspiratsiooniks võimalikult paljudele.

Kampaania osavõtu tingimused

 1. Kampaania läbiviija on Saku Õlletehase AS (registrikood: 10030278; aadress: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald 75501 Harjumaa) (edaspidi ka korraldaja).
 2. Projekte saab esitada ainult veebiaadressil www.sakugavärskeks.ee vastavalt seal ette nähtud vormingule.
 3. Projekti esitaval seltskonnal peab olema kokku lepitud nimi ja värskendatava objekti nimetus ning paika pandud projektijuht, kes võib pidada seltskonna nimel läbirääkimisi ja vajadusel tutvustada planeeritavat projekti laiemale üldsusele.
 4. Projektijuht peab olema täisealine. Täisealisuse nõuet on Saku Õlletehase AS-il õigus isikuttõendava dokumendi alusel kontrollida.
 5. Igal rahastusele kandideerival projektimeeskonnal peab olema arve esitamise võimalus rahastust kasutama hakkava juriidilise isiku nimel, sest rahastuse saamise puhul teostab Saku Õlletehase AS väljamakseid ainult juriidiliselt isikult laekunud arvete alusel.
 6. Kvalifitseerumise ja rahalise toetuse saamise tingimuseks on, et esitatav projekt peab hõlmama endas mingi spordirajatise või muul viisil liikumist soodustava projekti remonti, parendamist, uuendamist või värskendamist. Täiesti uusi hooneid, rajatisi või mingi kindla seltskonna või perekonnaga piiratud kasutamisega objekte käesolev kampaania ei toeta. Toetuse mõte ja eesmärk on värskendada laiema kogukonna spordirajatisi ja/või objekte.
 7. Projekte saab esitada veebilehel www.sakugavärskeks.ee 10. aprillist kuni 30. juunini 2023. Projekti esitamiseks tuleb koostada kavandatava projekti kirjeldus ja esitada muud taotlusvormis kohustuslikud materjalid. Esitajad peavad arvestama, et nii kirjeldus kui muud materjalid saavad olema avalikult vaadatavad samal veebilehel kõikidele asjahuvilistele. Isikuandmeid ja muud tundlikku informatsiooni kolmandatele osapooltele ei avalikustata või avalikustatakse käesolevates tingimustes toodud viisil ja ulatuses.
 8. Projekte võib esitada nii eesti kui vene keeles.
 9. Projektide planeeritav valmimisaeg peab jääma hiljemalt novembrisse 2023.
 10. Eeldame, et ühe projekti rahalise taotluse määr võib jääda 1000 kuni 20000 euro vahemikku. Aga kindlasti ei lükka automaatselt tagasi ka väga häid ideid, mis nõuavad veidi suuremat tuge. Olgu öeldud, et Saku Õlletehase AS ei oma ambitsiooni olla projekti ainus rahastaja.
 11. Maksimaalselt saab rahastuse 5 projekti, kuid see arv võib olla ka väiksem. 
 12. Maksimaalselt läheb jagamisele kuni 50 000 eurot, kuid see summa võib olla ka väiksem. Žürii jätab endale õiguse piisava hulga sobivate projektide mitte laekumise puhul kogu toetusfondi mitte välja jagada.
 13. Maksimaalne projektide rahastuse koondsumma ei sisalda käibemaksu summat.
 14. Saku Õlletehase AS-i poolt koostatud ekspertžürii valib kõikidest tingimustele vastavalt esitatud värskendusprojektidest rahalist toetust saavad projektid ja teeb veebilehel www.sakugavärskeks.ee teatavaks hiljemalt 31. juuliks 2023. 
 15. Võiduprojektide rahastamine toimub vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. 
 16. Võidukate projektide meeskonnad peavad olema nõus, et tööde teostamise perioodil võib neid külastada filmi- ja reportaažitiim, kellele nad peavad olema valmis andma ülevaate oma projektist ja tööde kulgemisest. Ühtlasi nad ka nõustuvad, et Saku Õlletehase AS võib valminud projektidest tehtud pilte ja videoid kampaaniakommunikatsioonis kasutada Saku Õlletehase AS-i poolt valitud kommunikatsioonikanalites  kooskõlas käesolevate tingimustes sätestatud viisil ja ulatuses.
 17. Saku Õlletehase AS-i toel värskendatud projektil peab olema ühiselt kokkulepitud viisil märgitud asjaolu, et värskenemisele aitas kaasa Saku Õlletehase AS. Saku Õlletehase sümboolika/reklaam peab jääma nähtavalt värskendatud projektile/objektile.
 18. Kampaanias osalemise eelduseks on privaatsustingimustega nõusoleku kinnitamine, mis sätestavad isikuandmete töötlemise ja kaitse korraldaja poolt.
 19. Privaatsusnõuetest ja seeläbi ka kampaaniatingimustest taganemine tähendab ühtlasi ka kampaanias osalemisest loobumist.
 20. Saku Õlletehase AS-l on õigus nõuda rahastuse saajalt dokumente rahastuse sihtotstarbelise kasutamise kohta ja kui rahastuse saaja seda ei tee või kui dokumentidest selgub, et rahastust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, siis on Saku Õlletehase AS-l õigus kas osa või kogu rahastuse summa rahastuse saajalt tagasi nõuda.
 21. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Saku Õlletehase AS-le  enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Saku Õlletehase AS-l ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada kontaktandmetel, mis on Saku Õlletehase AS-le edastatud jne), mis ei ole tingitud Saku Õlletehase AS-i süüst, ei vastuta Saku Õlletehase AS kampaanias osaleja auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 22. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Saku Õlletehase AS-l  ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta võitjad välja valimata või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 23. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 24. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald 75501 Harjumaa märksõnaga “Värskendame Eestimaad“. Kampaania lisainfo telefonil sakugavarskeks@saku.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 7 tööpäeva jooksul.

——————

Välistused

 1. Toetuse saaja omab täielikku vastutust selle ees, et toetuse rakendamisel jälgitaks kõiki asjaomaseid õigusakte ja juhendis sätestatud piiranguid ning kohustub tasuma võimalikud maksud ja muud rahalised kohustused, mis toetatava projekti realiseerimisega kaasneda võivad.
 2. Toetust ei tohi kasutada äriotsustuste tegemiseks – see tähendab, et värskendatav projekt ei tohi omada ärilist eesmärki.
 3. Kui toetust taotleva kollektiivi liikmena figureerib Saku Õlletehase AS-i töötaja, koostööpartner või riigiametnik, siis tuleb see fakt ära märkida kohe alguses toetuse avalduses.
 4. Toetust ei tohi kasutada altkäemaksuks või muul moel tekitada Saku Õlletehase AS-le kui rahalise toetuse andjale mingeid riske. Toetust saav kollektiiv kinnitab Sakule kirjalikult, et toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ainult seaduslikel eesmärkidel ja et toetust pälviv meeskond kohustub tegutsema seaduslikult ja eetiliselt.  
 5. Toetuse saaja ei saa olla poliitiline organisatsioon – näiteks mõne partei allorganisatsiooniks olev perede ühendus, noorte ühendus, ükskõik millise poliitilise partei toetusrühm, mingit kindlat maailmavaadet propageeriv ühendus vms. 
 6. Kampaaniast osa võtmisega annab toetust taotlev kollektiiv Saku Õlletehase AS-le automaatselt õiguse menetleda projekti toetamiseks vajalikke isikuandmeid.

Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise teatis

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja määruse artikliga 13 teavitame teid alljärgnevast.

 1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Saku Õlletehase AS aadressiga Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa.
 2. Täites aadressil www.sakugavärskeks.ee vormi ja esitades isikuandmed, kinnitate ja annate nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), et teie isikuandmeid – nime, e­posti aadressi, telefoninumbrit – töödeldakse teie kui projekti vastutava isiku registreerimiseks ja projektiga seotud teabevahetuseks. Tulevikus võime vajada ka muid andmeid, kuid sel juhul anname isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta lisateavet.
 3. Nõustudes käesoleva teatisega ja lisades oma projektiga seotud failid, annate vastutavale töötlejale õiguse teavitada avalikkust sellest kampaaniast ja seega kasvatada teadlikkust. Videod, pildid ja projekti kirjeldused avaldatakse ettevõtte suhtlusmeedia kanalites, sellel veebilehel ja meedias.
 4. Projekti registripidajana, kes edastab meile andmeid, vastutate teie nende kolleegide või teiste isikute teavitamise eest, kelle isikuandmeid edastate. Sellises eelteavituses tuleb täpsustada osalemise eesmärke ja seda, kellele te andmeid esitate, märkides, et vastutav töötleja võib avalikustada pildiga seotud andmeid. Samuti märgime, et selle veebilehe külastajatel on võimalik jagada videoid ka oma suhtlusmeedia kanalites.
 5. Alates registreerimisvormi täitmisest ja esitamisest töödeldakse isikuandmeid vastutava töötleja õigustatud ärihuvide alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), et kampaaniat ellu viia ja pakkuda valitud projektidele sponsorlust kooskõlas Eesti raamatupidamis- ja maksuõigusega.
 6. Vastutav töötleja kasutab kampaania elluviimisel kolmandaid isikuid: turundus- ja kommunikatsioonibüroosid. Kolmandad isikud töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt.
 7. Kampaaniaga seoses saadud andmeid töödeldakse nii kaua, kui neid on vaja nende kogumise eesmärkide saavutamiseks. Fotosid ja videoid avaldatakse vastutava töötleja hallatavates suhtlusmeedia kanalites kuni viie aasta jooksul alates selle kampaania lõppemise päevast.
 8. Igal füüsilisel isikul on õigus isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada ning nende töötlemist piirata. Samuti on igal isikul õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid. Kui teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise viisi ja ulatuse või õiguste kohta, võtke ühendust andmekaitsespetsialistiga: estonia.privacy@carlsberg.com.
 9. Nõustudes selle kampaania reeglitega, olete nõus andma vastuväiteid esitamata vastutavale töötlejale õiguse kasutada seotud videoid tulevikus tutvustavatel eesmärkidel või sarnase kampaania reklaamimiseks. See kehtib ainult juhul, kui teie projekti rahastati.

Nõustudes selle kampaania reeglitega, olete teadlik, et enne kui kasutate projektis lapse (alla 18-aastase) pilti, tuleb selleks saada seadusliku hooldaja (pereliikme) nõusolek. Nõusoleku vormis peab olema märgitud a) eesmärk, milleks andmeid töödeldakse, b) teave andmete edastamise ja selle kohta, et vastutav töötleja avaldab pildi, c) kuupäev, millal nõusolek saadi, d) seadusliku hooldaja ees- ja perekonnanimi.